Lungekreftstudier

Pasienten er i god allmenntilstand (ECOG 0-1(2)) og har

Ikke-småcellet lungekreft Småcellet lungekreft Pleuralt mesoteliom

Lungekreftstudier

Pasienten er i stadium I-IIa og er aktuell for stereotaksi Pasienten er i stadium III og er aktuell for kjemoradiasjon Pasienten har metastatisk sykdom Andre situasjoner

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltagelse i en av de følgende studiene:

Asteroid studien

A randomized multicentre open label phase II study of Durvalumab following Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) in patients with T1-2N0M0 NSCLC.

Studiedesign:
Randomisert studie som randomiserer mellom durvalumab eller observasjon etter stereotaktisk strålebehandling mot lokalisert, ikke operabel ikke småcellet lungekreft. Adjuvant behandling med durvalumab/observasjon hver 4. uke i 1 år.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

Histologisk eller cytologisk verifisert ikke småcellet lungekreft i stadium I eller IIA Medisinsk inoperabel eller pasienter som ikke ønsker operasjon. ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

Tidligere mottatt strålebehandling eller system behandling grunnet lungekreft Kjent immunologisk sykdom som krever steroidbehandling

Henvisningsrutiner

Henvis pasienten som vanlig til stereotaksi etter at biopsi er tatt.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen og PET, MR caput, spirometri og biopsi.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (OUS)

Pasienten kan vurderes for KeyNote 867-studien

”A Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) with or without Pembrolizumab (MK-3475) in Participants with Medically Inoperable Stages I or IIA Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) (KEYNOTE-867)"

Studiedesign:
Randomisert studie som randomiserer mellom pembrolizumab og placebo etter stereotaktisk strålebehandling mot lokalisert, ikke operabel ikke småcellet lungekreft. Adjuvant behandling med pembrolizumab/placebo hver 3. uker i 1 år (17 sykler). Studien er initiert av MSD

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert ikke småcellet lungekreft i stadium I eller IIA
 • Medisinsk inoperabel
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Tidligere strålebehandling av thorax
 • Kjent immunologisk sykdom som krever steroidbehandling

Henvisningsrutiner

Henvis pasienten som vanlig til stereotaksi etter at biopsi er tatt og pasienten er diskutert på MDT-møte

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen og PET, urin- og blodprøver, EKG, samt fysisk undersøkelse. Tumorvev og livskvalitetsdata samles inn.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (OUS)

Lungekreftstudier

Pasienten er i ECOG-klasse

0-1 >1

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltagelse i en av de følgende studiene:

DART

Durvalumab (MEDI4736) After chemoRadioTherapy (DART) for NSCLC patients – a phase II translational and biomarker study investigating PDL1 positive and negative patients

Studiedesign:
Ikke-randomisert fase II studie for pasienter med ubehandlet NSCLC stadium III, der behandling med kjemoradiasjon er aktuelt. 100 pasienter skal inkluderes, 50 PDL1 negative og 50 PDL1 positive, og de skal først behandles med kjemoradiasjon og deretter behandles med durvalumab i ett år.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Inoperabel NSCLC stadium III, aktuell for behandling med kjemoradiasjon
 • Kjent PDL1-status
 • Adekvat organstatus
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Immunsvikt
 • Andre sykdommer som medfører behandling med høye doser steroider eller annen immunsuppresjon
 • Annen vesentlig, ukontrollert komorbiditet

Henvisningsrutiner

Henvis pasienten til aktuelt strålesenter når det antas at pasienten er klar for kjemoradiasjon. Standard utredning med PET-CT, CT toraks/øvre abdomen og MR caput må være gjort før henvisning.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Det vil samles biologisk materiale for biomarkøranalyser/translasjonsforskning under stråleperioden og i perioden med durvalumab-behandling.

Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser og kontroller på studiested.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Oslo)

Kontaktpersoner (St Olavs hospital)

Kontaktpersoner (Haukeland universitetssjukehus)

Kontaktpersoner (Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø)

Kontaktpersoner (Stavanger )

Keylynk 012

KEYLYNK-012/MK-7339-012: A Phase 3 Study of Pembrolizumab in Combination with Concurrent Chemoradiation Therapy Followed by Pembrolizumab with or without Olaparib Compared with Concurrent Chemoradiation Therapy Followed by Durvalumab in Participants with Unresectable, Locally Advanced, Stage III Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

Studiedesign:
Randomisert studie som randomiserer mellom tre ulike behandlinger for lokavansert ikke småcellet lungekreft:

 • pembrolizumab under og etter radiokjemoterapi kombinert med olaparib adjuvant
 • pembrolizumab under og etter radiokjemoterapi kombinert med placebo adjuvant.
 • standard behandling med kjemoradiasjon alene etterfulgt av durvalumab adjuvant

I alle behandlingsarmer vil pasienten få en induksjonskur før strålebehandlingen starter og 2 kurer under strålebehandling før adjuvant behandling i ett år. PARP-hemmer er tenkt å fungere synergistisk med sjekkpunkthemmere. Pembrolizumab adjuvant vil gis hver 3. uke, mens durvalumab vil gis hver 2. uke og studien er derfor ikke blindet mellom disse to behandlingsalternativene. Histologi skal sendes til sentral godkjenning før pasienten kan randomiseres.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert ikke småcellet lungekreft i stadium III.
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
 • Tilgjengelig tumorvev til studien
 • ECOG 0-1
 • FEV1 ≥ 50% eller DLCO > 40%

Eksklusjonskriterier:

 • Tidligere strålebehandling av thorax
 • Tidligere immunterapi eller PARP-hemmer

Henvisningsrutiner

Henvis pasienten som vanlig til kjemoradiasjonsbehandling etter vurdering i MDT-møte.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen/bekken, MR caput og PET, urin- og blodprøver, EKG, samt fysisk undersøkelse. Tumorvev og livskvalitetsdata samles inn.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Oslo)

Kontaktpersoner (Drammen)

(Studien inkluderer også pasienter fra AHUS/Østfold, og Stavanger).

NARLAL2

Novel Approach to Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer - Heterogeneous FDG-guided dose escalation with concomitant Navelbine® - NARLAL 2

Målsetning:
Å undersøke om man kan øke lokal kontroll i primærtumor og lymfeknutemetastaser ved å gi en imhomogen stråledose til FDG-PET positive lesjoner.

Studiedesign:
Randomisert fase III studie. Pasienter med lokalavansert ikke-småcellet lungekreft randomiseres til å få standard, homogen stråledose mot alle lesjoner, eller inhomogen dose mot de lesjoner som har høyest FDG-opptak på PET CT. Ved å gi en inhomogen stråledose vil sentraldosen bli høyere enn når man gir en homogen dose. Det gis platinum/vinorelbine cytostatikabehandling gjennom strålebehandlingsperioden, og pasienter kan få konsoliderende immunterapi med durvalumab etter avsluttet strålebehandling.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert ikke-småcellet lungekreft
 • Stadium II-III
 • Performance status 0-1
 • Aktuell for radikal radiokjemoterapi
 • Må kunne ta vinorelbine kapsler

Henvisningsrutiner

Det bør gjøres PET CT for doseplanlegging som del av utredningen. Aktuelle pasienter bør derfor diskuteres telefonisk med studieansvarlig i regionen så snart man ved CT anser pasienten som aktuell for radiokjemoterapi.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Utredningen inkluderer PET CT og MR av hjerne. Kontroller hver 3. måned de første to år, deretter halvårlige kontroller. Det gjøres klinisk undersøkelse, CT, og lungefunksjonsundersøkelser ved hver kontroll.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (St Olavs hospital)

Kontaktpersoner (Oslo)

Kontaktpersoner (Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø)

Pacific-8

En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, internasjonal fase III multisenterstudie av durvalumab pluss domvanalimab (AB154) hos deltakere med lokalt avansert (stadium III), ikke-operabel ikke-småcellet lungekreft der sykdommen ikke har forverret seg etter platinabasert samtidig kjemoradioterapi (PACIFIC-8).

Studiedesign:
En randomisert, dobbelblindet og placebokontrollert fase III studie for pasienter som har gjennomgått kurativ kjemoradiasjon for PDL1-positiv stadium III NSCLC. Pasientene blir randomisert til behandling med durvalumab + domvanalimab eller durvalumab + placebo i inntil ett år etter avsluttet kjemoradiasjon.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Inoperabel NSCLC stadium III
 • Kjemoradiasjon (54-66Gy konkomitant med 2 PV-kurer)
 • Positiv PDL1-status (må bekreftes av sentralt laboratorium)
 • Adekvat organstatus
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Sensitiv EGFR, ALK, ROS1, RET, MET, BRAF, NTRK1, NTRK2, ERBB2 og KEAP1/NRF2
 • Uløst (CTCAE grad 3-4) toksisitet eller pneumonitt grad 2-4 etter kjemoradiasjon
 • Hjerteinfarkt, TIA, hjerneslag eller lungeemboli siste 3 mnd
 • Annen vesentlig, ukontrollert komorbiditet som ikke gjør det mulig å følge protokoll

Henvisningsrutiner

Aktuelle pasienter identifiseres før kjemoradiasjon og henvises til studiesenter som inkluderer pasienter. Utredning før start kjemoradiasjon må inkludere CT thorax/abdomen, PET-CT og MR caput. Prescreening underveis, inklusjon og randomisering etter fullført kjemoradiasjon. Henvis pasienten som vanlig til stereotaksi etter at biopsi er tatt.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Det vil samles biologisk materiale for translasjonsforskning. Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser og kontroller på studiested.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (St. Olavs Hospital)

Kontaktpersoner (St. Olavs Hospital)

Kontaktpersoner (Sykehuset Innlandet (Gjøvik))

Lungekreftstudier

Er pasienten ubehandlet:

Ja Nei

Lungekreftstudier

Har pasienten påvist RET-fusjon:

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltagelse i RET-studien

"En randomisert, åpen-label, fase 3-studie med pralsetinib versus standard behandling for førstelinjes behandling av RET-fusjon-positiv, metastatisk ikke-småcellet lungekreft)"

Studiedesign:
Randomisert fase III første-linjes-studie for pasienter med RET-positiv lungekreft. RET-hemmeren pralsetinib versus standard behandling. Pralsetinib gis som en tablett (400 mg) daglig. «Crossover» er mulig.
Multinasjonal studie, planlagt inkludert 244 pasienter. Initiert av legemiddelfirmaet Blueprint (Roche). Primært endepunkt er progresjonsfri overlevelse.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Patologisk bekreftet ikke-småcellet lungekreft
 • Onkogen RET-fusjon ved lokal testing
 • Målbar sykdom, i henhold til RECIST
 • ECOG 0-1
 • Adekvat organfunksjon

Eksklusjonskriterier:

 • Sykdom egnet for kurativ kirurgi
 • Tidligere systemisk behandling for inkurabel lungekreft
 • Annen kjent drivermutasjon (EGFR, ALK)
 • Strålebehandling innen 14 dager før randomisering, eller mer enn 30 Gy mot lunge siste 6 måneder

Henvisningsrutiner:

Henvis pasienten til OUS/Ullevål før oppstart annen behandling

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (OUS, Oslo)

Lungekreftstudier

Pasientens PD-L1-uttrykk er:

≥ 50% 0-100

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for LUNGVAC-studien

"En studie som undersøker effekt og sikkerhet av UV1 vaksine i kombinasjon med standardbehandling med immunterapi vs. standardbehandling med immunterapi alene, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft (LUNGVAC-studien)”

Studiedesign:
Randomisert studie som undersøker effekten av standardbehandling med sjekkpunkthemmer ± kreftvaksinen UV1 (og GM-CSF) hos pasienter med stadium IIIb-IV ikke-småcellet lungekreft. Det gis inntil 8 intradermale injeksjoner med vaksine de første 13 ukene, mens sjekkpunkthemmer gis hver 3. eller hver 6. uke til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. UV1 er en kreftvaksine spesifikt rettet mot proteinet telomerase, et enzym som opprettholder telomerene i celledeling og er universelt uttrykt i kreftceller.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert lungekreft i stadium IIIb/IIIc eller IV med dokumentert PD-L1 ≥ 50 %
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Kjent tidligere kreftsykdom
 • Vesentlige symptomer fra hjernemetastaser – da skal disse behandles først
 • Annen vesentlig, ukontrollert komorbiditet

Henvisningsrutiner:

Henvis pasienten med en gang PD-L1 svar er klart, før behandlingsstart.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR caput og evt PET, urin- og blodprøver, EKG, samt fysisk undersøkelse. Under behandling er det 5-8 visitter de første 13 ukene avhengig av behandlingsarm, deretter hver 3.-6. uke for kontroller og/eller immunterapibehandling. CT toraks/abdomen hver 8. uke første 25 uker, deretter hver 12. uke. Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser og kontroller på studiested.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (VVHF, Drammen;Vestre Viken)

Lungekreftstudier

Pasient kan være aktuell for COM-IT-2 studien

”COMBINATORY IMMUNOTHERAPY-2 (COM-IT-2)"

Målsetning:
Dette er en fase 2 studie for å se på toleranse og effekt av behandlingen. På sikt er målet å øke responsrate og varighet av respons ved immunterapi (alene eller sammen med kjemoterapi) for pasienter med ikke-småcellet lungekreft, utbredt sykdom.

Studiedesign:
Pasienter som skal starte immunterapi etter klinisk indikasjon (med eller uten kjemoterapi) kan inkluderes. Alle pasienter får laget en stråleplan som inkluderer så store deler av tumorvolumet som mulig. Deretter randomiseres de til kun systembehandling eller tillegg av strålebehandling.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • NSCLC stadium IV med klinisk indikasjon for å starte immunterapi (alene eller kombinert med kjemoterapi)
 • ECOG 0-2
 • Tilgjengelig biopsimateriale
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1.

Eksklusjonskriterier:

 • Indikasjon for strålebehandling annet enn evt strereotaksi mot hjernemetastaser
 • Tidligere behandling med sjekkpunkthemmer
 • Interstitiell lungesykdom
 • Forventet bruk av steroider tilsvarende >20 mg prednisolon

Henvisningsrutiner:

Pas inkluderes pt kun ved OUS og vi tar gjerne imot henvisninger for inklusjon.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Pas kontrolleres med bivirkningsvurdering, livskvalitet og CT hver 9 uke første halvår av behandlingen og deretter hver 12 uke. Primærendepunktet er toleranse 3o g 6 mnd etter avsluttet strålebehandling. Etter avsluttet systembehandling (dersom dette er senere enn 6 mnd etter avsluttet strålebehandling), følges de kun i forhold til overlevelse.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (OUS)

Lungekreftstudier

Mutasjoner

Pasienten har EGFR-mutasjon Pasienten har NTRK-fusjon Pasienten har ALK-fusjon Pasienten har KRAS-mutasjon Pasienten har andre, eller ikke påvist driver-mutasjoner

Lungekreftstudier

Har pasienten progrediert på osimertinib-behandling for EGFR-positiv sykdom, og ikke mottatt annen medikamentell behandling?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasient kan være aktuell for HERTHENA-Lung02 studien

En randomisert, åpen-label, fase 3-studie av Patritumab Deruxtecan sammenliknet med platinabasert kjemoterapi hos pasienter med metastatisk eller lokalavansert NSCLC med aktiverende EGFR-mutasjon etter progresjon på EGFR-TKI.

Studiedesign:
Global, multisenter, randomisert fase-3 studie som undersøker effekt og toleranse av patritumab deruxtecan vs platinum + pemetreksed hos pasienter med metastatisk eller lokalavansert ikke-plateepitel NSCLC med aktiverende EGFR-mutasjon. Pasienter må ha progrediert på 1 eller 2 linjer EGFR-TKI inklusive en 3.generasjons EGFR-TKI (osimertinib).

Inkluderte pasienter randomiseres 1:1 mellom


Ikke tillatt med crossover. <

Behandling med studiemedikasjon inntil sykdomsprogresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å trekke samtykke.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk/cytologisk verifisert metastatisk eller lokalavansert NSCLC ikke tilgjengelig for kurativ kirurgi eller strålebehandling
 • Aktiverende EGFR-mutasjon: ekson 19 delesjon eller ekson 21 L858R-mutasjon
 • Mottatt 1 eller 2 linjer med EGFR-TKI i metastatisk/lokalavansert setting, inklusive en 3.generasjons EGFR-TKI (f.eks osimertinib)
 • Målbar sykdom iht RECIST 1.1
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Mottatt annen systemisk kreftbehandling i metastatisk setting
 • Tidligere ILD/lungefibrose eller strålepneumonitt
 • Alvorlig underliggende hjerte- eller lungesykdom
 • Klinisk aktive hjernemetastaser eller ryggmargskompresjon

Henvisningsrutiner:

Pasienter kan henvises ved progresjon på EGFR-TKI, men kan fortsette med osimertinib (gitt ingen uakseptable bivirkninger) inntil 5 dager før evt oppstart med studiemedikasjon.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Vevscreening: Ny biopsi hvis medisinsk gjennomførbart, alternativt brukes arkivert biopsi
Screening: Blodprøver, CT TAB, MR caput, Skjelettscintigrafi, EKG, Ekko-cor, øyelege.
Behandlingsfase: Kur hver 3.ukee, CT/MR hver 6.uke de første 48 uker, deretter hver 12.uke

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (OUS)

Kontaktpersoner (Akershus universitetssykehus)

Kontaktpersoner (Stavanger universitetssjukehus)

Lungekreftstudier

Pasient kan være aktuell for NAVIGATE studien

En "basket-studie» i fase 2 av den orale TRK-hemmeren larotrectinib hos pasienter med NTRK-fusjonspositive tumorer (NAVIGATE)

Studiedesign:
Fase II basketstudie for pasienter med NRTK fusjons-positive svulster (dvs. at det foreligger onkogen NRTK1/2/3 fusjon). Flere diagnose, blant annet ikke-småcellet lungekreft. Behandling med TRK-hemmeren larotrectinib. Larotrectinib gis peroralt som en kapsel (100 mg x 2). Behandling til progresjon. Alle får aktiv behandling. Multinasjonal studie. Initiert av legemiddelfirmaet Bayer. Primært endepunkt er responsrate.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histopatologisk bekreftet lungekreft (ev. annen krefttype «solid tumor»)
 • Onkogen NTRK1/2/3-fusjon påvist ved lokal testing (immunhistokjemi eller RNA seq).1
  • Må vanligvis bekreftes ved sentral test
 • Målbar sykdom, i henhold til RECIST1.1
 • Mulighet for fersk biopsi
 • ECOG 0-3
 • Adekvat organfunksjon
 • Skal ha gjennomgått det som anses som standard behandling

Eksklusjonskriterier:

 • Symptomatiske/ ustabile hjernemetastaser
 • Annen malign sykdom
 • Ukontrollert hypertensjon, hjerteinfarkt/hjerneslag innen siste 3 mnd
 • Pågående behandling med en sterk CYP3A4 inhibitor/induser
 • Hepatitt B og C

Henvisningsrutiner:

Henvis pasienten til Utprøvningsenheten, OUS/Radiumhospitalet hvis det påvises NTRK-fusjon.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Utprøvningsenheten, OUS/Radiumhospitalet)

 • Dr. Tormod Kyrre Guren (99024906)
 • Dr. Åslaug Helland (91502770)
 • Studiesykepleier Kristin Byrkjeland Nauste (94871359)
 • Studiesykepleier Ellen Støver (94874473)

Lungekreftstudier

Har pasienten KRAS-mutasjon type G12C, og progrediert på minst en linje immun(kjemo)terapi?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten er i ECOG funksjonsklasse

0-2 0-1
<

Lungekreftstudier

Pasient kan være aktuell for SOLUCOM studien

”En fase II enarmet studie av sotorasib hos pasienter med KRASG12C-mutert ikke-småcellet lungekreft med tilleggs-sykdommer (SOLUCOM-studien)”

Studiedesign:
Ikke-randomisert studie som undersøker effekten av sotorasib (960 mg p.o.) hos pasienter som har progrediert etter minst en behandlingslinje for metastatisk lungekreft, og som har påvist KRAS-mutasjon av type G12C. Pasienten får behandling til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. Sotorasib virker ved spesifikt å hemme aktivering av G12C-mutert KRAS. I denne studien kan også pasienter med visse komorbiditeter, og som er i funksjonsklasse ECOG 2 inkluderes.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert lungekreft i stadium III/IV med dokumentert KRASG12C-mutasjon.
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
 • ECOG 0-2
 • Tidligere mottatt minst en linje behandling med (kjemo-)immunterapi

Eksklusjonskriterier:

 • Tidligere identifisert annen drivermutasjon
 • Tidligere identifisert annen drivermutasjon
 • Vesentlige symptomer fra hjernemetastaser – da skal disse behandles først

Henvisningsrutiner:

Pasienter med påvist KRASG12C -mutasjon kan henvises når progresjon på foregående behandling er påvist. Det trengs fersk MR caput for å avklare hjernemetastasestatus.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR caput og evt PET, urin- og blodprøver, EKG, samt fysisk undersøkelse. Under behandling er det kontroller hver 2. uke første 2 mndr, deretter hver 4. uke. Dersom pasient avslutter behandling før progresjon følges den hver 8. uke frem til progresjon. CT toraks/abdomen og MR caput hver 8. uke frem til progresjon. Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser og kontroller på studiested.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Drammen)

Kontaktpersoner (St Olavs hospital)

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltagelse i en av de følgende studiene:

Pasient kan være aktuell for KontRASt-02 studien

«En studie for å vurdere sikkerhet og effekt av JDQ443 sammenlignet med docetaxel i behandling av KRAS-mutert ikke-småcellet lungekreft»

Studiedesign:
Ved å blokkere effekten som KRAS G12C har på utviklingen av kreft, kan JDQ443 kanskje forsinke eller stoppe kreftveksten. Sammenligningspreparatet docetaxel er kjemoterapi. Docetaxel blir vanligvis brukt til behandling av NSCLC. Pasienter med KRAS G12C-mutert ikke småcellet lungekreft vil randomiseres i et forhold på 1:1 til enten JDQ443 (arm A) eller docetaxel (arm B).

Pasienten får behandling til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. Det vil også være mulig å screene pasient for bidere behandling dersom dette er hensiktsmessig.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert lungekreft i stadium IIIB/IIIC eller IV med dokumentert KRASG12C-mutasjon.
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
 • ECOG 0-2
 • Tidligere mottatt minst en linje behandling med (kjemo)immunterapi

Eksklusjonskriterier:

 • EGFR sensitiverende mutasjoner eller rearrangert ALK.
 • Pasienter som tidligere mottatt behandling med docetaxel eller KRAS hemmer.
 • Kjente aktive hjernemetastaser

Henvisningsrutiner:

Henvis pasienten med en gang KRASG12C -positivitet er avklart, før behandlingsstart, men ta MR caput først

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen/pelvis, MR caput og PET, urin- og blodprøver, EKG, samt fysisk undersøkelse. Under behandling er det kontroller hver 4. uke. Dersom pasient avslutter behandling før progresjon følges den hver 12. uke frem til progresjon. Pasienter som avslutter behandling grunnet progresjon vil følges for overlevelse hver 12. uke. Det er mulig å screene pasienter som havnet i docetaxel armen (og som fortsatt er i pågående behandling) for videre behandling med studielegemiddelet etter PFS analysen i studien er gjennomført.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Drammen)

h3>Kontaktpersoner (St Olavs hospital) h3>Kontaktpersoner (OUS)
 • Dr
 • Dr
 • Studiekoordinator

Pasient kan være aktuell for GO42144 studien

” A Phase Ia/Ib Dose-Escalation and Dose-Expansion Study Evaluating the Safety, Pharmacokinetics, and Activity of GDC-6036 as a Single Agent and in Combination With Other Anti-cancer Therapies in Patients With Advanced or Metastatic Solid Tumors With a KRAS G12C Mutation"

Målsetning:
Hensikten med denne studien er å se på sikkerhet og toksisitet av studielegemiddelet GDC-6036.

De primære endepunktene for studien er antall bivirkninger, og alvorlighet av disse, rapportert fra dag 1 syklys 1 og til 28 dager etter siste behandlingsdag. Studien ser også på dosebegrensende toksisitet i samme tidsrom.

Studiedesign:
Dette er en fase I studie som inkluderer pasienter med KRAS G12C-mutasjon, inkl. NSCLC. Behandlingen er GDC-6036 (KRAS G12C-inhibitor) i kombinasjon med atezolizumab eller andre kreftmedikamenter (EGFR-inhibitor, PI3K-inhibitor, SHP-2- inhibitor, bevacizumab, m-fl.) Tidligere behandling med KRAS G12C-inhibitor er tillatt, men ikke om behandlingen ble avsluttet som følge toksisitet av KRAS-inhibitoren (eller immunterapi om den kombinasjons kan vurderes). Det må søkes om en screeningslot for hver pasient og inklusjon forutsetter ECOG 0 eller 1 og lite annen komorbiditet og tillater kun små avvik i blodprøver, hjertefunksjon mv.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk bekreftet avansert eller metastatisk solid svulst med KRAS G12C
 • Fruktbare kvinner må bruke tilstrekkelig prevensjon, og avstå fra å donere egg under behandlingsperioden og etter siste dose behandling (som beskrevet i protokoll)
 • Mottatt 1 eller 2 linjer med EGFR-TKI i metastatisk/lokalavansert setting, inklusive en 3.generasjons EGFR-TKI (f.eks osimertinib)
 • Menn som ikke er kirurgisk sterilisert må benytte tilstrekkelig prevensjon og ikke donere sæd under behandlingsperioden og etter siste dose behandling (som beskrevet i protokoll)

Eksklusjonskriterier:

 • Aktive hjernemetastaser
 • Malabsorbsjon eller annen tilstand som påvirker absobsjon i tarm
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær dysfunksjon eller leversykdom

Henvisningsrutiner:

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til: Oslo universitetssykehus HF Onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Avhengig av når pasienten blir inkludert i studien vil han/hun delta i studiens stadium I (doseeskalering) eller stadium II (doseekspansjon). I stadium I vil flere doser av studielegemiddelet bli testet for å se hvor trygt studielegemidlet er og hvordan sykdommen reagerer på det. Studien ønsker også å finne ut hvor høy dose av studielegemidlet, med færrest mulige bivirkninger, som kan gis til pasienter. I stadium II vil GDC-6036 bli testet for å ytterligere undersøke sikkerhet og hvordan pasientenes sykdom reagerer på behandlingen. I løpet av studien vil pasienten komme inn til faste studiebesøk på sykehuset for å få studielegemidlet og gjennomføre ulike undersøkelser og prosedyrer knyttet til studien. Dette innebærer gjennomgang av sykehistorie, legeundersøkelser, høyde, blodtrykk, vekt, blod- og urinprøver, vevsprøve (biopsi), hjerteundersøkelse og bildeundersøkelser (CT/MR).

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (OUS)

Kontaktpersoner (Haukeland Universitetssykehus)

Studien går også på Haukeland Universitetssykehus

Lungekreftstudier

Har pasienten mucinøst karsinom?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for screening for eNRGy-studien

En fase I/II-studie av MCLA-128, et IgG1-bi-spesifikt antistoff rettet mot HER2 og HER3, for pasienter med avansert kreftsykdom (MCLA-128-CL01; eNRGy)

Studiesteder:
Utprøvningsenheten, OUS/Radiumhospitalet

Studiedesign:
Fase II basketstudie for pasienter med NRG1 fusjons-positive svulster (dvs. at det foreligger onkogen NRG1-fusjon i svulstvevet). NRG1 er genet for neuregulin som er liganden til HER 3. Flere diagnoser, blant annet mucinøst adenokarsinom i lunge.
Behandling med bispesifikt HER2/HER3 antistoff( MCLA-128; zenocutuzumab). MCLA-128 gis som infusjon hver 2. uke. Behandling til progresjon. Alle får aktiv behandling.
Multinasjonal studie. Initiert av legemiddelfirmaet Merus (Nederland). Primært endepunkt er sikkerhet og effekt (responsrate).

Pre-screening:
Alle pasienter med mucinøst andenokarsinom i lunge kan pre-screenes i studien. Arkivert vev vil bli sendt til studiens sentrallaboratorium (Caris Life Sciences). NRG1 fusjon påvises ved RNA seq. Det vil bli utført en full NGS analyse dersom det er tilstrekkelig mengde vev.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histopatologisk bekreftet mucinøst adenocarcinom (lunge)
 • NRG1 fusjon påvist, vanligvis ved pres-screening, se over
 • Målbar sykdom, i henhold til RECIST1.1
 • Mulighet for fersk biopsi
 • ECOG 0-1
 • Adekvat organfunksjon
 • Skal ha gjennomgått det som anses som standard behandling

Eksklusjonskriterier:

 • Symptomatiske/ ustabile hjernemetastaser
 • Leptomeningeale metastaser
 • Hjertesvikt, LVEF<50%

Henvisningsrutiner:

Henvis pasienten for pre-screening ved il Utprøvningsenheten, OUS/Radiumhospitalet.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (OUS, Oslo)

Lungekreftstudier

Har pasienten begrenset sykdom?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Er pasienten ubehandlet ?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasient kan være aktuell for TRIPLEX studien

”Randomized phase III trial investigating the survival benefit of adding thoracic radiotherapy to durvalumab (MEDI4736) immunotherapy plus chemotherapy in extensive stage small-cell lung cancer – TRIPLEX-study"

Målsetning:
Å undersøke om å gi thoraxbestråling samtidig med kjemoimmunterapi forlenger overlevelsen ved utbredt SCLC

Studiedesign:
Åpen, randomisert fase III-studie. Pasietente randomiseres 1:1 til kjemoimmunterapi alene eller kjemoimmunterapi + thoraxbestråling 3 Gy x 10 mellom 2. og 3. kur. Alle pasienter tilbys vedlikeholdsbehandling med durvalumab inntil progresjon. Respondere tilbys evt. PCI.

Pasienten får behandling til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. Det vil også være mulig å screene pasient for bidere behandling dersom dette er hensiktsmessig.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert ES SCLC, dvs. stadium III hvis sykdommen er for utbredt til å behandles som LS SCLC eller stadium IV i henhold til TNM v8
 • ECOG 0-1
 • Minst 1 lesjon i thorax som ikke tidligere er bestrålt
 • Adekvat organ- og lungefunksjon for å få cytostatika og thoraxbestråling

Eksklusjonskriterier:

 • Tidligere thoraxbestråling for SCLC
 • Tidligere immunterapi
 • Aktiv autoimmun eller inflammatorisk sykdom

Henvisningsrutiner:

Henvis når diagnosen SCLC ES er stilt, før oppstart av behandling.

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

CT- og MR-undersøkelser før oppstart. CT-undersøkelser etter første og fjerde kur med kjemoimmunterapi samt ved påfølgende kontroller. I tillegg utføres jevnlige tester av kognitiv funksjon samt innsamling av blod- og avføringsprøver til forskningsformål. Obligatorisk studiebiopsi før og under behandling, men hvis umulig eller uakseptabel risiko kan arkivert vev benyttes.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (St. Olavs hospital)
Studien går også på Stavanger universitetssjukehus, Akershus universitetssykehus, Drammen sykehus.

Lungekreftstudier

Pasienten er blitt behandlet med minst en tidligere linje med immunterapi (ikke PD-L1 hemmer):

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasient kan være aktuell for INCB99318-122 studien

”En fase 1 studie for å undersøke sikkerhet, tolerabiltet og mekanismer ved INCB099318-behandling av pasienter med avansert kreftsykdom"

Målsetning:
Undersøke sikkerhet, tolerabilitiet og mekanismer ved INCB099318-behandling av pasienter med avansert kreftsykdom

Studiedesign:
Fase 1 basketstudie av INCB099318, en peroral PD-L1 hemmer, for pasienter med utvalgte typer avansert kreftsykdom, inkludert småcellet lungekreft og PD-L1 positivt mesoteliom.

Pasienten får behandling til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. Det vil også være mulig å screene pasient for bidere behandling dersom dette er hensiktsmessig.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Målbar sykdom, i henhold til RECIST1.1
 • ECOG 0-1
 • Adekvat organfunksjon
 • Skal ha gjennomgått det som anses som standard behandling
 • Maks en tidligere linje med immunterapi (ikke PD-L1 hemmer)

Eksklusjonskriterier:

 • Tidligere behandling med PD-L1 hemmer (PD-1 hemmer er tillatt, maks en)
 • Symptomatiske/ ustabile hjernemetastaser

Henvisningsrutiner:

Henvises til utprøvningsenheten, OUS Radiumhospitalet eller Haukeland

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Obligatorisk studiebiopsi før og under behandling, men hvis umulig eller uakseptabel risiko kan arkivert vev benyttes.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (OUS)

Kontaktpersoner (Haukeland Universitetssykehus)

Lungekreftstudier

Er pasienten i ECOG 0-1 og progredierer etter en linje kjemoterapi?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasient kan være aktuell for INCB99318-122 studien

”En fase 1 studie for å undersøke sikkerhet, tolerabiltet og mekanismer ved INCB099318-behandling av pasienter med avansert kreftsykdom"

Målsetning:
Undersøke sikkerhet, tolerabilitiet og mekanismer ved INCB099318-behandling av pasienter med avansert kreftsykdom

Studiedesign:
Fase 1 basketstudie av INCB099318, en peroral PD-L1 hemmer, for pasienter med utvalgte typer avansert kreftsykdom, inkludert småcellet lungekreft og PD-L1 positivt mesoteliom.

Pasienten får behandling til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. Det vil også være mulig å screene pasient for bidere behandling dersom dette er hensiktsmessig.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Målbar sykdom, i henhold til RECIST1.1
 • ECOG 0-1
 • Adekvat organfunksjon
 • Skal ha gjennomgått det som anses som standard behandling
 • Maks en tidligere linje med immunterapi (ikke PD-L1 hemmer)

Eksklusjonskriterier:

 • Tidligere behandling med PD-L1 hemmer (PD-1 hemmer er tillatt, maks en)
 • Symptomatiske/ ustabile hjernemetastaser

Henvisningsrutiner:

Henvises til utprøvningsenheten, OUS Radiumhospitalet eller Haukeland

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Obligatorisk studiebiopsi før og under behandling, men hvis umulig eller uakseptabel risiko kan arkivert vev benyttes.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (OUS)

Kontaktpersoner (Haukeland Universitetssykehus)

Lungekreftstudier

Vi har dessverre ingen studie for denne pasienten, se handlingsprogram

nlcg.no/retningslinjer/lungekreft-mesoteliom-og-thymom/